Bankrot

Nachádzaš sa tu: | bankrotujem.sk | Firemný bankrot

Naše služby

Zameriavame sa na riešenie problémov spojených s platobnou neschopnosťou či už právnických osôb, v rámci konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní, alebo v rámci oddlženia fyzických osôb prostredníctvom osobného bankrotu.

Od 01.01.2021 sa zjednodušila právna úprava konkurzného konania pri obchodných spoločnostiach, ktorých majetok a záväzky za posledných päť rokov neprekročili 1.000.000,-EUR. Právna úprava sa priblížila tzv. osobnému bankrotu, tak aby došlo k čo najrýchlejšiemu priebehu konkurzného konania a v konečnom dôsledku k výmazu obchodnej spoločnosti z Obchodného registra. Bola uprednostnená rýchlosť konania pred dôsledným šetrením zo strany správcu. Prípadné zmenšovanie majetku pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu už správca nie je oprávnený automaticky skúmať. Iniciatíva je ponechaná na veriteľoch. Pri podaní návrhu dlžníkom sa znížil preddavok na sumu 500,-EUR, z pôvodných 1.500,-EUR. Pre veriteľský návrh toto zníženie neplatí a preddavok je stále 1.500,-EUR. Prevyšujúca časť v sume 1.000,-EUR bude slúžiť na vykonanie ďalších šetrení správcom pri zisťovaní majetku.

O nás

V prípade otázok ku konkurznému konaniu, alebo osobného bankrotu nás neváhajte kontaktovať.

Novinky na Váš email

Vám budeme zasielať na email, ktorý tu zadáte. Kedykoľvek sa môžete z tohoto odberu odhlásiť !