Bankrot

Nachádzaš sa tu: | bankrotujem.sk | Osobný bankrot

Osobný bankrot

Je ľudové pomenovanie pre oddlženie. Osobným bankrotom je konanie, ktorého cieľom je zbaviť fyzickú osobu presne určených dlhov /nie úplne všetkých/. Proces má dve formy a to konkurz alebo splátkový kalendár. Vo všeobecnosti platí, že pre dlžníka je vhodnejšia forma konkurzu ak nemá žiadny majetok, alebo majetok, ktorý pre dlžníka nemá význam. V tejto forme dochádza k predaju majetku dlžníka v ponukových konaniach. Druhá forma - splátkový kalendár je vhodnejšia skôr pre dlžníka, ktorý má majetok a nechce aby došlo k jeho predaju. V tomto prípade nedochádza k predaju majetku, ale k postupnému splácaniu pohľadávok veriteľov za presne určených podmienok.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii poskytuje možnosť oddlženia jedine fyzickým osobám, ktoré splnia určité zákonné podmienky. Osobný bankrot je riešenie pre nepriaznivú finančnú situáciu. V prípade, že ste ako fyzická osoba zadlžený, je voči Vám vedená exekúcia /od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul rok/ a už nedokážete ďalej splácať svoje dlhy, môže byť osobný bankrot práve to, čo hľadáte.

Osobný bankrot je jediné zákonné riešenie, pomocou ktorého je možné zbaviť sa dlhov, ktoré už nedokážete splácať. Celý proces prebieha pod dozorom súdu, takže počas tohto procesu, a ani po jeho úspešnom skončení nie je možné vymáhať Vaše dlhy alebo postihnúť Váš majetok exekúciou. V priebehu osobného bankrotu Vaše dlhy už nerastú. 

Na čo si treba dať pozor?

Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Dlžník nemal poctivý zámer najmä, ak:

 • Úmyselne neuviedol časť svojho majetku

 • V zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu

 • Úmyselne neuviedol dôležitú informáciu

 • Neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť

 • Sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti

 • V čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť

 • Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo, že mal snahu poškodiť svojich veriteľov alebo zvýhodniť niektorých veriteľov

 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní splátkový kalendár

 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa

 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu

 • Dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

 Aké doklady k podaniu žiadosti sú potrebné?

 • Životopis s opisom aktuálnej životnej situácie, / najmä uvedenie dôvodu existencie finančných problémov/

 • Zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa, príp. dátum narodenia, napr, deti, manžel/ka, rodičia, súrodenci),

 • Zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil dlžník v posledných 3 rokoch,

 • Zoznam veriteľov,

 • Doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.

 

 

 

 

O nás

V prípade otázok ku konkurznému konaniu, alebo osobného bankrotu nás neváhajte kontaktovať.

Novinky na Váš email

Vám budeme zasielať na email, ktorý tu zadáte. Kedykoľvek sa môžete z tohoto odberu odhlásiť !