Bankrot

Nachádzaš sa tu: | bankrotujem.sk | Vaše otázky a odpovede | otázky a odpovede | Aký je prvý predpoklad vyhlásenia osobného bankrotu?

Aký je prvý predpoklad vyhlásenia osobného bankrotu?

Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba fyzickou osobou voči ktorej je vedené aspoň jedno exekučné konanie, pričom od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul aspoň jeden rok.

Časté otázky a odpovede

 • Aký je prvý predpoklad vyhlásenia osobného bankrotu?
  Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba fyzickou osobou voči ktorej je vedené aspoň jedno exekučné konanie, pričom od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul aspoň jeden rok.

  Ako prebieha celý proces osobného bankrotu?
  Proces prebieha v dvoch fázach a to:
  Podanie žiadosti a príloh Centru právnej pomoci a po schválení žiadosti podá centrum vo vašom mene návrh na príslušný súd, ktorý je jediný oprávnený rozhodnúť o oddlžení, teda osobnom bankrote
   
   

  Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?
  Osobný bankrot sa nevzťahuje na tzv. nedotknuté pohľadávky a to:
  -          Výživné na dieťa,
  -          Zabezpečená pohľadávka (t. j. dlh zabezpečený napríklad záložným právom),
  -          Pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
  -          Pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
  -          Peňažný trest podľa Trestného konania,
  -          Nepeňažné pohľadávky,
  -          Pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.
  Je pre Vás vhodné oddlženie - osobný bankrot?
  „Osobný bankrot“ predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
  a)      Konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie a odporúča sa osobám, ktoré majú minimálny majetok, 
  b)      Splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára a odporúča sa osobám, ktoré si chcú majetok ponechať a nedochádza k jeho speňažovaniu
  Pre koho je vhodný osobný bankrot formou konkurzu??
  Ak si dlžník vyberie alternatívu konkurz, nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky / okrem vedenia exekučného konania/ Nie je povinnosť mať príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a ani majetok, tiež môže požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, musí počítať s tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku.
  Centrum v konaní o oddlžení formou konkurzu poskytne dlžníkovi pôžičku vo výške 500 Eur ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú je dlžník v nasledujúcich 3 rokoch povinný centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené centrom. Zvyčajne to je 14,-EUR mesačne.
  Súd následne do 15 dní od doručenia návrhu zamietne alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň rozhodne aj o oddlžení tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov.
  Všetky iné konania na súde, v ktorých sa uplatňuje pohľadávka proti dlžníkovi, súd zastaví. Súd tiež zastaví všetky exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania o nedotknutých pohľadávkach naďalej prebiehajú.
  Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
  V prípade dobrovoľnej dražby prebiehajúcej na návrh dlžníka dražobník upustí od konania dražby.
  Po vyhlásení konkurzu Vám ostane celá mzda (ak ste zamestnaný) a nič sa z nej nezráža.
  Táto alternatíva je vhodná najmä...
  Kto môže požiadať o osobný bankrot?
  Každá fyzická osoba voči ktorej je vedené exekučné konanie a od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul aspoň jeden rok. Iné osobitné podmienky nie sú. Podmienkou nie je ani žiadny majetok a ani príjem.
  Ako prebieha osobný bankrot formou konkurzu?
  Najskôr je potrebné podať žiadosť s prílohami Centru právnej pomoci, ktoré rozhodne o jej poskytnutí a následne podá návrh na konkurz príslušnému súdu. Konajúci súd návrh posúdi a rozhodne o vyhlásení konkurzu, ustanovení správcu a o oddlžení. Ustanovený správca vykoná šetrenia týkajúce sa majetku a podľa výsledku tohto šetrenia sa buď konkurz ukončí, alebo sa začne speňažovanie majetku a jeho následné rozdelenie medzi prihlásených a zistených veriteľov.
  Aké doklady potrebujem pre podanie žiadosti?
  -          Životopis s opisom aktuálnej životnej situácie,
  -          Zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa),
  -          Zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý ste vlastnili v posledných 3 rokoch,
  -          Zoznam veriteľov,
  -          Vyhlásenie o platobnej neschopnosti,
  -          Doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.
  Aké sú povinnosti dlžníka v procese osobného bankrotu?
  Predovšetkým nezamlčať existenciu majetku alebo inej dôležitej skutočnosti dôležitej pre konanie a poskytovať súčinnosť správcovi. 
  Je možné zrušiť osobný bankrot?
  Áno, každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
 • Aké sú hlavné dôvody na zrušenie osobného bankrotu?
  -          Úmyselne neuviedol časť svojho majetku
  -          V zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa – fyzickú osobu
  -          Úmyselne neuviedol dôležitú informáciu
  -          Neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť
  -          Sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti
  -          V čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal             vedieť
  -          Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že               svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo, že mal snahu poškodiť svojich veriteľov                 alebo zvýhodniť niektorých veriteľov
  -          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní splátkový kalendár
  -          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa
  -          Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu                 paušálnej odmeny správcu
  -          Dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu               centrum hlavných záujmov.
  Čo znamená zrušenie oddlženia - osobného bankrotu súdom?
  Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom (to znamená, že všetky dlhy budú opäť splatné).
  Dlžník môže znovu požiadať o oddlženie po uplynutí 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

O nás

V prípade otázok ku konkurznému konaniu, alebo osobného bankrotu nás neváhajte kontaktovať.

Novinky na Váš email

Vám budeme zasielať na email, ktorý tu zadáte. Kedykoľvek sa môžete z tohoto odberu odhlásiť !